10 de set. de 2015

Concurso de relato curto - Biblioteca de Pontevedra

Este 10 de setembro comeza o prazo de presentación de relatos para o “II Concurso de Relato Curto” que organiza a Biblioteca Pública “Antonio Odriozola” 
Bases da convocatoria:

Tema:
O mundo do libro en todas as súas vertentes.

Obxectivo:
O obxectivo deste concurso é o fomento da creación literaria no ámbito da Biblioteca Pública, e servir como
canle de difusión de novos valores.

Participantes:
Poderán presentar os seus traballos as persoas maiores de 14 anos.

Criterios de valoración:
·       Orixinalidade no tratamento da temática proposta e no emprego de técnicas e figuras literarias.
·       Uso correcto da gramática e da ortografía.

Condicións de presentación das obras:

Cada participante poderá presentar un único relato. Este deberá ser orixinal e inédito, sen que fose reproducido ou difundido previamente en ningún tipo de soporte ou medio (publicacións escritas, páxinas web, redes sociais, etc.)

O idioma elexido pode ser o galego ou o castelán.

A extensión máxima admitida é de tres páxinas escritas a ordenador con fonte Arial de tamaño 11 e interliñado de 1,5.

Os traballos poderán presentarse dun dos seguintes xeitos:
·       Depositándoos no lugar habilitado no mostrador de préstamo do segundo andar da Biblioteca. O relato presentarase sen asinar e cun pseudónimo, introducirase nun sobre pechado. No exterior do mesmo o participante deberá escribir "I Concurso de Relato Breve da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo" e no seu interior, ademais da obra, incluirá outro sobre pechado cos seus datos persoais (nome, apelidos, teléfono, DNI e correo electrónico).

·       Enviándoos á Biblioteca por correo ordinario nun sobre sen remitente no que conste "I Concurso de Relato Breve da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo". Nel incluirase o relato breve e outro sobre pechado cos datos persoais (nome, apelidos, teléfono, DNI e correo electrónico).

Prazo:
Prazo de presentación vai dende o día 10 de setembro ata o 10 de outubro.

Premios:
1º premio: lote de libros.    
2º premio: lote de libros.    
3º premio: lote de libros.

Ademais os tres traballos serán difundidos na rede a través da biblioteca.

Xurado:
Presidenta: A Directora da biblioteca.
Vogais: un técnico da biblioteca e un profesional da literatura o do mundo libreiro.
Secretario: un usuari@ da biblioteca.

Resolución e entrega de premios:
A resolución do xurado farase pública o mércores 24 de outubro, día das bibliotecas. A lista cos premiados será exposta no taboleiro de anuncios da segunda planta na Biblioteca e a través da páxina web da biblioteca. Ademais, comunicaráselles ós gañadores.
Os traballos gañadores (e, no seu caso, aqueles que o xurado considere máis interesantes de entre os non premiados) poderán ser expostos na Biblioteca e en diferentes canais da Biblioteca en Internet.

Ningún comentario: