27/10/2016

Orde do 13 de Outubro de 2016 - Resolución da Convocatoria do PLAMBE 2016-17


ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se resolve a  convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17.  (CEP Campolongo: 1300 €)
.........   Cuarto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o recollido nos puntos 1 e 2 do artigo noveno da Orde do 23 de maio de 2016, antes do 10 de xuño de 2017. Con ese mesmo límite de datas, deberá presentarse unha memoria de actividades segundo o recollido no artigo 9, punto 3, da orde de convocatoria para o acceso ao Plan de mellora. Desde o seguimento do programa poderase solicitar dos centros outra información sobre a situación da biblioteca ao remate do curso 2016/17, que complementará a memoria final.  (As bibliotecas escolares, deben ter, ademais, no orzamento "ordinario", derivado dos gastos de funcionamento do centro, de entre un 5% e un 10%, segundo as instrucións de comezos de curso da D.X. de Centros e Recursos Humanos)

Oitavo. Os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta convocatoria están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da
mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais  recursos e servizos á comunidade educativa.

Ver a nova en Bibliotecas Escolares

Ningún comentario: